Mức độ hài lòng của cư dân về nhà ở xã hội tại Hà Nội

28/10/2020

HOÀNG VŨ LINH CHI

Tóm tắt: Hà Nội được xem là địa phương đi đầu trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội, đã cung cấp hơn 4 triệu đơn vị nhà ở xã hội cho một số đối tượng, trong đó có người thu nhập thấp. Nghiên cứu về sự hài lòng của người dân về nhà ở xã hội sẽ rất có ý nghĩa trong việc cải thiện chính sách trong bối cảnh hiện nay và gợi ý những giải pháp trong quá trình thực hiện chính sách trong thời gian tới. Bài viết phân tích mức độ hài lòng của người dân đang sinh sống tại các khu nhà ở xã hội ở Hà Nội, với mong muốn góp phần mô tả bức tranh chung về sự tự đánh giá của người thu nhập thấp đối với nhà ở - một trong những yếu tố quan trọng của cuộc sống. Kết quả cho thấy, đa số cư dân hài lòng về điều kiện sống tại khu nhà ở xã hội, nhưng chưa thật hài lòng với việc bảo trì và quản lý tòa nhà.

Từ khóa: chính sách, nhà ở xã hội, người thu nhập thấp, hài lòng.

Tải bài viết