Người cao tuổi ở Việt Nam: Phúc lợi và những yếu tố ảnh hưởng

28/10/2020

VŨ TUẤN HUY

NGUYỄN HUY CƯỜNG

Tóm tắt: Như hầu hết các nước ở châu Á, biến đổi kinh tế-xã hội và quá độ dân số ở Việt Nam đưa đến gia tăng sự già hóa dân số. Trước những hậu quả của tăng trưởng kinh tế và sức ép của các yếu tố xã hội, sinh thái, các nhà nghiên cứu và làm chính sách ngày càng quan tâm đến phúc lợi, đặc biệt là người cao tuổi. Phân tích một số chiều cạnh kinh tế và tâm lý của người cao tuổi ở nước ta hiện nay cho thấy việc làm và gia đình là quan trọng đối với phúc lợi của người cao tuổi. Nâng cao phúc lợi của người cao tuổi không chỉ là vấn đề nâng cao thu nhập mà còn là vấn đề duy trì giá trị con cái và hôn nhân. Sự hài lòng của người cao tuổi về mức sống cao hơn các nhóm tuổi khác đặt ra những vấn đề trong phát triển để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững và đem lại phúc lợi kinh tế cao hơn cho người cao tuổi trong thập kỷ tới khi dân số người già tăng nhanh.

Từ khóa: biến đổi xã hội, quá độ dân số, người cao tuổi, phúc lợi.

Tải bài viết