Thực trạng cơ cấu lao động và chuyển đổi nghề ở một xã vùng ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hóa

28/10/2020

PHAN ĐỨC NAM

LƯƠNG NGỌC THÚY

Tóm tắt: Dựa trên dữ liệu khảo sát tại xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, bài viết tìm hiểu thực trạng và sự biến đổi cơ cấu lao động vùng ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hóa. Kết quả cho thấy, đã có sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo xu hướng giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp và tăng tỷ trọng lao động công nghiệp, dịch vụ, nhưng còn khá chậm và thiếu bền vững. Người lao động chưa có những chuẩn bị tích cực cho việc chuyển đổi nghề nghiệp, đặc biệt ở các khía cạnh liên quan tới kiến thức, kinh nghiệm và thông tin. Điều này đòi hỏi cần phải tập trung nâng cao chất lượng nguồn lực lao động; phát triển ngành nghề, đặc biệt là dịch vụ du lịch; có các chính sách hiệu quả về nông nghiệp và nông thôn như khuyến khích các doanh nghiệp nông thôn phát triển gắn với quá trình đô thị hóa; cải cách chính sách trong thị trường đất đai và tín dụng.

Từ khóa: lao động, cơ cấu lao động, ven đô, đô thị hóa, Đường Lâm.

Tải bài viết