Một số khía cạnh về văn hóa cộng đồng ở nông thôn Việt Nam hiện nay

28/10/2020

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

Tóm tắt: Từ việc phân tích một số kết quả nghiên cứu xã hội học gần đây, bài viết chỉ ra vai trò tác động quan trọng của văn hóa cộng đồng đới với lĩnh vực phát triển kinh tế nông thôn, cũng như hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống ở nông thôn nước ta hiện nay. Bài viết cũng nhấn mạnh tuy có vai trò quan trọng song thực tế vấn đề phát triển văn hóa cộng đồng trong lĩnh vực kinh tế ở nông thôn chưa được chú trọng thích đáng. Tương tự, cách tiếp cận và thực tế hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống ở nông thôn nước ta hiện nay còn nhiều bất cập như chưa chú ý đến vai trò của văn hóa cộng đồng, mà trước hết là cách tiếp cận cộng đồng để tránh những chủ trương duy ý chí và mang tính áp đặt.

Từ khóa: văn hóa cộng đồng, phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, văn hóa nông thôn

Tải bài viết