Tổ chức phi lợi nhuận tham gia trợ giúp phát triển cộng đồng nông thôn: Nhìn từ kết quả khảo sát trường hợp huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

28/10/2020

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

Tóm tắt: Tổ chức phi lợi nhuận là thuật ngữ đang thu hút quan tâm của giới khoa học, các nhà quản lý xã hội ở Việt Nam. Cho đến nay đã có những nỗ lực đáng kể trong việc xây dựng cơ sở lý luận, ban hành văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức phi lợi nhuận, tuy nhiên, điểm luận cho thấy thiếu đánh giá toàn diện về sự tồn tại và vai trò của các tổ chức phi lợi nhuận ở cộng đồng nông thôn. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi cần nghiên cứu trả lời. Dựa vào nguồn tài liệu thứ cấp và bằng chứng khảo sát định tính tại xã Hải Sơn và xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vào tháng 10 năm 2018; bài viết nhận diện, làm rõ các loại hình tổ chức phi lợi nhuận; phân tích vai trò tổ chức phi lợi nhuận trong trợ giúp nhóm yếu thế và cộng đồng; đưa ra một số bàn luận và hàm ý chính sách nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội này trong trợ giúp phát triển cộng đồng nông thôn Việt Nam thời chuyển đổi và hội nhập.

Từ khóa: tổ chức phi lợi nhuận, trợ giúp phát triển cộng đồng.

Tải bài viết