Yếu tố nhân khẩu liên quan đến quy mô hộ gia đình ở Việt Nam

28/10/2020

NGUYỄN ĐỨC VINH

Tóm tắt: Bài viết sử dụng số liệu từ 3 cuộc Tổng điều tra dân số gần đây và Điều tra Nhân khẩu học giữa kỳ năm 2014 cùng phương pháp phân tách chỉ số chủ hộ để phân tích tìm hiểu xu hướng biến đổi quy mô hộ gia đình ở Việt Nam trong mối liên hệ với một số yếu tố nhân khẩu như sự gia tăng hạt nhân hóa gia đình, giảm mức sinh, giảm tỷ lệ kết hôn, tăng ly hôn, ly thân, già hóa dân số. Kết quả cho thấy, quy mô hộ gia đình giảm trong mấy thập kỷ qua chủ yếu là do mức sinh giảm dẫn đến tỷ trọng trẻ em dưới 15 tuổi trong dân số đã giảm đi khá nhanh. Sự phổ biến hơn của gia đình hạt nhân cũng góp phần đáng kể vào việc giảm kích thước hộ trung bình. Trong khi đó, các yếu tố hôn nhân tác động rất ít đến việc giảm kích thước hộ trung bình trong hai thập kỷ qua ở Việt Nam.

Từ khóa: quy mô hộ gia đình, phân tách tỷ suất chủ hộ, mức giảm sinh, Việt Nam

Tải bài tập