Phát triển bền vững và bao trùm ở Việt Nam

28/10/2020

ĐẶNG NGUYÊN ANH

Tóm tắt: Phát triển bền vững và bao trùm là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của Việt Nam. Nội dung của chiến lược này là kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế nhằm đảm bảo an ninh kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động hướng đến sản xuất các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao với phát triển  văn hóa,  thực hiện công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn lực là ba trụ cột chính để đi đến những mục tiêu này. Bài viết làm rõ nội hàm trụ cột của phát triển bền vững, mối liên hệ giữa bền vững và bao trùm nhằm cung cấp cấp cơ sở khoa học để tổng kết các chiến lược về phát triển kinh tế đã được triển trai; từ đó rút ra được bài học, kinh nghiệm để xây dựng những mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Từ khóa:   Phát triển bền vững, bao trùm xã hội, Việt Nam.

Tải bài viết