Xã hội học ở Trung Quốc trước 1949

28/10/2020

BÙI THẾ CƯỜNG

Tóm tắt: Trước năm 1949, xã hội học Trung Quốc đã từng là một nền xã hội học lớn trong bối cảnh thế giới khi ấy. Bài viết giới thiệu sự hình thành và phát triển của xã hội học hiện đại ở Trung Quốc từ ban đầu đến trước khi có sự thay đổi chế độ xã hội năm 1949, về mặt định chế và nghiên cứu. Sau gần 20 năm hình thành chậm rãi, chủ yếu dịch thuật và giới thiệu xã hội học Âu-Mỹ, và nhất là sau Cách mạng Tân Hợi 1911, xã hội học ở Trung Quốc phát triển nhanh về mặt định chế, đưa xã hội học vào dạy đại học, mở các khoa xã hội học, thành lập hội nghề nghiệp, xuất bản tạp chí. Đồng thời, xuất hiện hàng loạt công trình nghiên cứu xã hội học thực nghiệm, dẫn đến nhiều công bố đầy ấn tượng. Hợp tác giữa xã hội học Mỹ và Trung Quốc sớm diễn ra mạnh mẽ trong đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học giả, và xuất bản. 

Từ khóa: lịch sử xã hội học, xã hội học Trung Quốc, xã hội học quốc tế.

Tải bài viết