Sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn: Trường hợp xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội)

28/10/2020

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

Tóm tắt: Bài viết sử dụng nguồn tư liệu thứ cấp và kết quả khảo sát định tính tại xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, nhằm nhận diện một số đặc điểm xã hội, sự tham gia và vị thế của phụ nữ, các yếu tố chi phối tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị cơ sở ở xã Đường Lâm. Kết quả cho thấy, tỷ lệ phụ nữ tham chính thấp hơn nhiều so với nam giới, thấp hơn so với bình quân chung của thành phố Hà Nội và cả nước. Đặc biệt các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở Đường Lâm đều do nam giới nắm giữ, phụ nữ ít có tầm ảnh hưởng trong hoạt động chính trị địa phương. Định kiến giới là rào cản lớn nhất chi phối sự tham gia và đóng góp của phụ nữ trong hệ thống chính trị xã Đường Lâm.

Từ khóa: phụ nữ, hệ thống chính trị cơ sở, bình đẳng giới, Hà Nội.

Tải bài viết