Giảm nghèo đa chiều để phát triển bền vững ở vùng ven đô Hà Nội

28/10/2020

TRẦN NGUYỆT MINH THU

Tóm tắt: Việc chuyển hướng chiến lược trong giảm nghèo theo cách tiếp cận đa chiều đã và đang đưa Việt Nam tiến gần hơn với xu hướng quốc tế, nỗ lực đạt tới mục tiêu phát triển bền vững. Giảm nghèo vẫn luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu, song độ phủ được mở rộng hơn, không chỉ có thu nhập. Bài viết tìm hiểu quá trình phát triển vùng ven đô Hà Nội, nhận diện nghèo đa chiều qua khảo sát thực trạng, xác định vai trò của công tác giảm nghèo trong những định hướng ưu tiên cho phát triển, những tồn tại và thách thức cũng như các vấn đề xã hội đặt ra tại vùng ven đô trong giảm nghèo đa chiều, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Từ khóa: phát triển bền vững, đô thị hóa, vùng ven đô, nghèo đa chiều, Hà Nội.

Tải bài viết