Chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam và một số vấn đề chính sách cần quan tâm

28/10/2020

NGUYỄN HỮU MINH

Tóm tắt: Bài viết phân tích một số đặc điểm nhân khẩu và kinh tế-xã hội gắn với quá trình già hóa dân số hiện nay ở Việt Nam và những nhu cầu đặt ra đối với việc chăm sóc người cao tuổi. Học vấn và mức sống được nâng cao cho phép các gia đình chăm sóc người cao tuổi tốt hơn, tuy nhiên, đối với nhiều người cao tuổi, tài sản tích lũy vẫn không đủ chăm lo cho cuộc sống. Tỷ lệ người cao tuổi tăng lên, đồng thời với quá trình giảm mức sinh, quy mô hộ gia đình nhỏ hơn, mức độ tích lũy tài chính hạn chế… đã làm tăng nhu cầu về chăm sóc người cao tuổi. Trong khi đó, các dịch vụ xã hội về vấn đề này còn hạn chế và gia đình tiếp tục là thiết chế chính trong việc chăm sóc người cao tuổi. Từ kết quả phân tích, tác giả đề xuất một số khía cạnh chính sách cần quan tâm trong chăm sóc người cao tuổi, xét từ góc độ vai trò của nhà nước, cộng đồng, gia đình, họ hàng, và thị trường.

Từ khóa: già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi, gia đình, chính sách xã hội.

Tải bài viết