Vai trò của vốn xã hội với hoạt động vay vốn của người dân nhập cư (Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

28/10/2020

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

VŨ THỊ THÙY DUNG

Tóm tắt: Phân tích dữ liệu cuộc điều tra trên 300 người nhân nhập cư và 30 cuộc phỏng vấn sâu vào năm 2012-2016, bài viết xem xét vai trò của vốn xã hội với hoạt động vay vốn của người dân nhập cư ở thành phố Vinh, Nghệ An. Trong điều kiện khan hiếm các nguồn lực và cơ hội, người nhập cư dùng vốn xã hội như một giải pháp hữu hiệu để phát triển sinh kế cho mình và gia đình. Dù còn sử dụng vốn xã hội ở dạng “co cụm”, người dân nhập cư ở thành phố Vinh đã dùng “lòng tin” như một tài sản thế chấp để huy động nguồn vốn. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy bên cạnh vai trò tích cực thì vốn xã hội cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động phát triển sinh kế của người nhập cư nếu việc đặt “lòng tin” của họ không đúng chỗ.

Từ khóa: vốn xã hội, hoạt động vay vốn, người dân nhập cư, Nghệ An.

Tải bài viết