Chuyển đổi việc làm trong thị trường lao động nhập cư tại thành phố Đà Lạt

28/10/2020

VŨ THỊ THÙY DUNG

Tóm tắt: Bài viết tập trung vào phân tích quá trình chuyển đổi việc làm của người nhập cư ở Đà Lạt. Sự khác biệt trong chuyển đổi việc làm của nhóm nhập cư so với nhóm dân địa phương không chỉ tạo nên sự sôi động của thị trường lao động việc làm ở Đà Lạt, mà còn khẳng định vai trò của dân nhập cư trong sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Nhóm lao động nhập cư trở thành nhóm năng động trong quá trình di động xã hội. Khác với nhiều nghiên cứu trước đó, bài viết này chỉ ra vai trò của vốn xã hội tương đối mờ nhạt so với nhiều yếu tố khác như động cơ, mục đích di cư, học vấn của người nhập cư. Số liệu của bài viết được lấy từ cuộc khảo sát trên 600 người dân (bao gồm 200 người dân nhập cư ngắn hạn, 200 người dân nhập cư dài hạn, và 200 người dân địa phương) tại 2 phường và 1 xã của thành phố Đà Lạt.

Từ khóa: lao động nhập cư, chuyển đổi việc làm, Đà Lạt.

Tải bài viết