Tìm hiểu tư tưởng của Mác-Ănghen về quá trình hình thành, phát triển các hình thức và chế độ sở hữu

28/10/2020

TRẦN QUỐC TOẢN

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu tư tưởng của Mác-Ăngghen về quá trình hình thành, phát triển các quan hệ sở hữu qua các chế độ xã hội từ chế độ công xã nguyên thuỷ đến chế độ phong kiến, rồi đến chế độ tư bản chủ nghĩa. Bằng nghiên cứu - tổng kết thực tiễn quá trình phát triển của lực lượng sản xuất và gắn với đó là sự phát triển của quan hệ sản xuất - quan hệ sở hữu của các chế độ xã hội tiền Tư bản, của xã hội Tư bản (khi đó), Mác và Ăngghen đã đưa ra các luận điểm khoa học quan trọng mang tính dự báo về sự phát triển của lực lượng sản xuất - quan hệ sản xuất - quan hệ sở hữu của xã hội Tư bản phát triển cao, của xã hội sau xã hội Tư bản - xã hội Cộng sản chủ nghĩa (giai đoạn thấp là Xã hội chủ nghĩa) như một sự phủ định biện chứng khách quan của các nấc thang phát triển trong tiến trình phát triển của nhân loại. Từ những tư tưởng của Mác-Ăngghen cho thấy những vấn đề có tính quy luật của sự hình thành, phát triển các quan hệ sở hữu qua các chế độ xã hội của loài người.

Từ khóa: sở hữu, chế độ sở hữu, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất.

Tải bài viết