Tìm hiểu ba hình thái gia đình ở Pháp: Gia đình hạt nhân, gia đình đơn thân và gia đình tái tạo lập

28/10/2020

HOÀNG VĂN DŨNG

Tóm tắt: Từ những năm 1970 ở Pháp, gia đình hạt nhân dù vẫn chiếm đa số trong những gia đình có con ở tuổi vị thành niên, song đã không còn nắm giữ vị trí độc quyền nữa, ít nhất là trên phương diện tên gọi. Trong khi tỷ lệ gia đình hạt nhân suy giảm thì gia đình đơn thân và gia đình tái tạo lập xuất hiện với số lượng liên tục gia tăng. Ba hình thái gia đình này có mối quan hệ mật thiết với nhau và có thể chuyển từ hình thái này sang hình thái kia. Bài viết tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển và đặc trưng của ba hình thái gia đình này ở Pháp. Từ đó, những khái niệm như tư cách làm cha mẹ, tư cách làm đồng cha mẹ, và tư cách làm nhiều cha mẹ được tạo lập và tranh luận nhằm chuẩn hóa những hình thái gia đình mới này.

Từ khóa: gia đình hạt nhân, gia đình đơn thân, gia đình tái tạo lập, tư cách làm cha mẹ, tư cách làm nhiều cha mẹ.

Tải bài tập