Lý thuyết trong nghiên cứu chính sách xã hội ở Việt Nam: Gợi ý dựa trên thảo luận “phúc lợi hỗn hợp” và “vốn xã hội”

28/10/2020

YONG-HUN BEAK

Tóm tắt: Bài viết nhằm đề xuất một lý thuyết về chính sách xã hội có thể giúp hiểu được các đặc điểm hệ thống của phúc lợi xã hội Việt Nam. Nhiều nghiên cứu gần đây về chính sách xã hội của Việt Nam, bao gồm phúc lợi xã hội và hệ thống y tế, tập trung vào sự mở cửa và hiện đại hoá thị trường. Quan điểm này tuy cung cấp thông tin về tình hình phúc lợi xã hội Việt Nam trong lĩnh vực chính thức, nhưng bị hạn chế trong việc giải thích và phân tích thực tiễn hiện nay, nhất là về lĩnh vực phi chính thức. Bài viết nhấn mạnh sự cần thiết của nghiên cứu thực nghiệm dựa trên sự tương tác giữa lĩnh vực phúc lợi chính thức và phi chính thức thông qua phân tích thực tế phúc lợi của cộng đồng người Việt Nam theo quan điểm xã hội học.

Từ khóa: chính sách xã hội, phúc lợi hỗn hợp, vốn xã hội, khu vực phi chính thức.

Tải bài viết