Tiếp cận lý thuyết về phát triển nông thôn: Từ góc nhìn kinh tế học phát triển và xã hội học phát triển

28/10/2020

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

Tóm tắt: Trên thế giới đã tồn tại nhiều cách tiếp cận lý thuyết về phát triển nông thôn. Mỗi lý thuyết ra đời trong những bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội và có ưu điểm, hạn chế trong việc vận dụng vào thực tiễn phát triển của mỗi xã hội. Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam trong những thập kỷ vừa qua đã nỗ lực lựa chọn vận dụng một số lý thuyết phát triển nông thôn, mang đến thành quả và khởi sắc mới về kinh tế, xã hội ở nông thôn. Tuy vậy, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn Việt Nam vẫn đang gặp nhiều trở ngại và thách thức. Dựa vào nguồn tài liệu kinh tế học phát triển, xã hội học phát triển, bài viết bàn luận về đóng góp và hạn chế của một số tiếp cận lý thuyết phát triển nông thôn, và gợi mở định hướng đến việc kiến tạo lý thuyết phù hợp đối với con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Từ khóa: tiếp cận lý thuyết, xã hội học phát triển, kinh tế học phát triển, phát triển nông thôn.

Tải bài viết