Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế của người nhập cư tại Hà Nội

28/10/2020

NGUYỄN NHƯ TRANG

Tóm tắt: Trong những năm qua, Luật Bảo hiểm y tế và Luật Cư trú đã có những thay đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Một số rào cản về hệ thống đăng ký hộ khẩu và nơi đăng ký khám chữa bệnh đã được tháo gỡ độ bao phủ bảo hiểm y tế đã tăng. Kết quả phân tích số liệu Điều tra Tình hình cư trú ở Việt Nam năm 2015-2016 cho thấy, người nhập cư ở Hà Nội vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận dịch vụ y tế. Tỷ lệ người nhập cư ở Hà Nội bảo hiểm y tế, nhưng cơ sở đăng ký khám chữa bệnh tại các tỉnh thành phố khác khá cao, nhất là trong các nhóm dưới 18 và trên 40 tuổi. Nhiều người nhập cư có xu hướng lựa chọn bệnh viện tuyến trung ương, không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh.

Từ khóa: tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế, người nhập cư, chính sách y tế, bảo hiểm y tế, Hà Nội.

Tải bài viết