Thực trạng và giải pháp chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho gia đình hiện nay

28/10/2020

ĐẶNG NGUYÊN ANH

Tóm tắt: Việt Nam đang nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi cho người dân. Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc Đổi Mới, hệ thống an sinh xã hội đã từng bước được cải thiện, song còn nhiều thách thức, bất cập. Việc tiếp cận chính sách theo hộ gia đình và lồng ghép giới còn hạn chế, nhất là trong dạy nghề và chăm sóc người cao tuổi. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, hưởng lương hưu cho đến nay vẫn còn thấp. Chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế còn hạn chế. Người dân nhận thức an sinh xã hội là sự bao cấp của nhà nước, nên thiếu sự tham gia chủ động và tích cực trong thực hiện các chính sách an sinh. Bài viết tập trung xem xét thực trạng các nhóm chính sách ASXH, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm tăng cường chính sách ASXH cho gia đình Việt Nam.

Từ khóa: an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, đào tạo nghề, trợ giúp xã hội, chính sách an sinh gia đình, Việt Nam.

Tải bài viết