Nghiên cứu Xã hội học Chính trị: Lịch sử và triển vọng

28/10/2020

NGUYỄN HOÀI SƠN

Tóm tắt: Sau Thế chiến thứ hai, chuyên ngành Xã hội học Chính trị ra đời từ sự kết hợp giữa khoa học chính trị và xã hội học. Mối lương duyên này xuất phát từ nỗ lực ứng dụng góc nhìn xã hội học trong các nghiên cứu thực nghiệm về các hiện tượng chính trị của một số học giả phương Tây. Xã hội học Chính trị sau đó phát triển mạnh, đóng góp nhiều thành tựu lý luận và thực nghiệm cho phân môn xã hội học nói riêng và khoa học xã hội nói chung. Bằng việc điểm luận các cách tiếp cận nghiên cứu trong xã hội học chính trị, bài viết này nhằm lược sử quá trình hình thành và phát triển của lĩnh vực còn khá mới mẻ này ở Việt Nam, đồng thời gợi mở một số triển vọng cho các phân tích xã hội học chính trị trong bối cảnh hiện nay.

Từ khoá: Xã hội học Chính trị, khoa học chính trị, Mác-xít, đa nguyên, tinh hoa quyền lực.

Tải bài viết