Tăng cường quan hệ với doanh nghiệp: Chiến lược nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đào tạo nghề

28/10/2020

NGUYỄN HỒNG THÁI

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu vai trò của việc tăng cường mối quan hệ toàn diện giữa cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp trong tiến trình đổi mới đào tạo nghề, nâng cao chất lượng, hiệu quả của dạy nghề, hướng đến đáp ứng nhu cầu từ thị trường lao động. Tăng cường mối quan hệ với doanh nghiệp sẽ đem lại nhiều lợi ích, ý nghĩa không chỉ với cơ sở dạy nghề, học viên, doanh nghiệp sử dụng lao động mà với cả toàn bộ nền kinh tế và xã hội. Mối quan hệ này tạo dựng sự liên kết chặt chẽ cần có theo quy luật cung - cầu trong giáo dục dạy nghề, góp phần để đào tạo nghề phát triển, hướng đến cũng cấp những kỹ năng nghề thị trường lao động cần chứ không chỉ là những kỹ năng cơ sở đào tạo nghề có.

Từ khóa: phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, quan hệ với doanh nghiệp.

Tải bài viết