Nhận diện vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong trợ giúp cộng đồng hướng tới đảm bảo an sinh xã hội ở nông thôn

28/10/2020

NGUYỄN THANH THỦY

Tóm tắt: Bài viết phân tích hiệu quả và tính khả thi trong hoạt động trợ giúp cộng đồng của các tổ chức chính trị - xã hội trong bối cảnh hiện nay. Một mặt, các tổ chức này còn hạn chế trong hoạt động hỗ trợ ở các chương trình có quy mô lớn, do chưa có cách thức vận động phù hợp nhằm phát huy được tinh thần tự nguyện tham gia đóng góp của người dân. Mặt khác, với các hoạt động trợ giúp ở quy mô hẹp, do ưu thế gắn bó và hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân, các tổ chức chính trị - xã hội đã đem lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho người thụ hưởng. Sự phù hợp về quy mô, cách thức và vai trò trong các hoạt động trợ giúp cộng đồng của các tổ chức chính trị - xã hội là điều cần thiết để đem lại hiệu quả và trả lại đúng nguyên tắc ban đầu của các tổ chức này khi mới được thành lập.

Từ khóa: tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, trợ giúp xã hội, trợ giúp cộng đồng, từ thiện.

Tải bài viết