Quan hệ xã hội với hành vi tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của người dân tại bệnh viện công hiện nay

28/10/2020

ĐẶNG KIM KHÁNH LY

Tóm tắt: Trong hệ thống chăm sóc sức khỏe (CSSK) công, liệu quan hệ xã hội có mối liên hệ gì với hành vi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của người dân tại bệnh viện hiện nay? Kết quả nghiên cứu tại một bệnh viện công ở Hà Nội cho thấy khoảng 1/4 số bệnh nhân (hoặc người nhà) trong mẫu khảo sát đã sử dụng “quan hệ thân quen” khi tiếp cận dịch vụ tại bệnh viện công để thu được những lợi ích nhất định. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là hành vi sử dụng mối quan hệ này đang tạo ra bất bình đẳng trong quá trình tiếp cận hệ thống CSSK của người dân tại bệnh viện công hiện nay.

Từ khóa: chăm sóc sức khỏe, hành vi tìm kiếm sức khỏe, quan hệ thân quen, bệnh viện công.

Tải bài viết